Ubój rytualny w Europie


Ubój rytualny jest obecnie całkowicie zakazany w:

  • Danii (od lutego 2014r)
  • Szwecji (od 1937r)
  • Norwegii
  • Szwajcarii

Poza Europą:

  • Nowa Zelandia (od 2010r)

Kraje, w których są ograniczenia w stosowaniu uboju religijnego:

We WŁOSZECH i HISZPANII ubojnie prowadzące ubój rytualny bez ogłuszenia muszą powiadomić odpowiednie władze, że taki ubój zostanie przeprowadzony na ich terenie.

W ESTONII podobna formalność musi być przeprowadzona przez odpowiednią społeczność wyznaniową, ponieważ wymagane jest przedstawienie pisemnego zawiadomienia Radzie Weterynaryjnej 10 dni przed przeprowadzeniem uboju. Zawiadomienie takie musi zawierać informacje dotyczące gatunków oraz liczby zwierząt, które mają być uśmiercone, jak również metody, czasu i miejsca uboju.

W REPUBLICE CYPRYJSKIEJ nie istnieją prawne uregulowania, lecz ustalono procedurę, zgodnie z którą odpowiednie władze religijne muszą złożyć podanie do Służb Weterynaryjnych o specjalne pozwolenie.

Również w MACEDONII, LITWIE, SŁOWENII i LUXEMBURGU konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lecz w przypadku ostatniego kraju istnieje “dżentelmeńska umowa” z organizacjami ochrony zwierząt, że pozwolenie takie nie zostanie wydane. Kilka podań zostało złożonych, lecz nigdy nie zezwolono na ubój rytualny, a społeczności wyznaniowe są zachęcane do korzystania z ubojni poza granicami kraju.

Trzy inne kraje wprowadziły dodatkowe wymogi dla związków wyznaniowych, które chcą wystąpić z podaniem o zezwolenie i przeprowadzić ubój rytualny.

W NIEMCZECH religijny ubój bez ogłuszenia jest dozwolony tylko w przypadku tych społeczności wyznaniowych, których bezwzględne zasady wymagają uboju bez ogłuszenia lub zabraniają spożywania mięsa pochodzącego z innego uboju. Dana społeczność religijna lub rzeźnik muszą złożyć podanie do odpowiedniej władzy, zawierające liczbę zwierząt, które mają zostać poddane ubojowi, wskazanie, dla której społeczności religijnej ubój jest przeprowadzany, określenie metody uboju oraz wyjaśnienie bezwzględnych zasad zabraniających ogłuszenia . Odpowiedni urząd weryfikuje, czy zasady te faktycznie mają charakter bezwzględny, a także czy liczba zwierząt przeznaczonych do uboju nie przekracza zapotrzebowania danej społeczności wyznaniowej. Jeśli spełnione zostaną wszystkie wymogi, wydawane jest zezwolenie na przeprowadzenie uboju rytualnego bez ogłuszenia.

Jednakże w Niemczech łatwiej jest uzyskać zezwolenie na ubój rytualny przeprowadzony z odwracalnym ogłuszeniem. Ponieważ odwracalne ogłuszenie jest dozwolone przez kilka społeczności muzułmańskich, niektóre sądy utrzymały, że nie istnieją zasady w islamie bezwzględnie zabraniające spożywania mięsa z uboju przeprowadzanego z ogłuszeniem. Dlatego też tylko społecznościom judaistycznym i niewielu muzułmańskim udało się uzyskać wcześniej wymienione zezwolenie i mogą one przeprowadzać ubój bez wcześniejszego ogłuszenia. Pozostałe społeczności muzułmańskie mogą przeprowadzać ubój tylko po wcześniejszym, odwracalnym ogłuszeniu zwierząt.

Wymóg istnienia bezwzględnego religijnego wymogu dla uboju rytualnego bez ogłuszenia istnieje również w AUSTRII. Jednakże kraj ten nie łączy wyjątku od obowiązku ogłuszania zwierząt przed ubojem do jednolitej praktyki wewnątrz społeczności religijnej. Odniesienie do wymogu religijnego musi być uzasadnione, lecz nie może być interpretowane jako obowiązkowe przez władze państwowe. Dodatkowo wymagane jest, że o zezwolenie mogą starać się tylko zarejestrowane grupy religijne. Zarówno judaizm jak i islam posiadają taki status w Austrii. Dlatego też mogą one przeprowadzać ubój religijny z ogłuszeniem po cięciu.

SŁOWACJA, podobnie jak Austria, łączy wyjątek dla religijnego uboju bez ogłuszenia z określonym statusem prawnym. Tylko zarejestrowane związki wyznaniowe lub kościoły mogą wnioskować o zezwolenie. Jedynie wyznanie żydowskie posiada taki status w związku z czym tylko Żydzi mogą się starać o zezwolenie na ubój zgodny z zasadami religijnymi. Muzułmanie, którym do tej pory odmawiano rejestracji, nie mogą przeprowadzać uboju rytualnego.

Źródło: „Polska mówi nie dla uboju rytualnego”

Komentarze

Komentarze