Prawa zwierząt w Unii Europejskiej


Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt?

Na przestrzeni lat UE podjęła wiele starań, aby zagwarantować, że jej przepisy osiągnęły
właściwą równowagę między potrzebą ochrony dobrostanu zwierząt a jednoczesnym wspieraniem
konkurencyjności sektora hodowlanego i rolnego UE. Poszczególne kraje nie zawsze jednak egzekwują
przepisy unijne w sposób wystarczająco zdecydowany, odpowiednio szkolą inspektorów czy też skutecznie
karzą tych, którzy nie przestrzegają zasad. Wszystkie te braki mogą skutkować pogorszeniem się warunków
życia zwierząt.

Ponadto wielu konsumentów przy zakupie żywności nie dysponuje wystarczającymi informacjami,
aby rozważyć czynniki związane z dobrostanem zwierząt.

Dobrostan zwierząt jest ważną kwestią dla wszystkich Europejczyków, ale konsumenci często nie posiadają
wiarogodnych informacji na temat traktowania zwierząt, z których wytwarzane są produkty mięsne,
mleczne, jajeczne czy sery, lub nie wiedzą, gdzie takie informacje uzyskać. Również rolnicy, lekarze
weterynarii, miejscowi urzędnicy i inne osoby zaangażowane w chów zwierząt gospodarskich często nie dysponują
wystarczającymi informacjami dotyczącymi najnowszych postępów w zakresie dobrostanu zwierząt.

Unia Europejska uznaje wagę zdrowia i dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych, w ogrodach zoologicznych
i zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń. Ich humanitarne traktowanie jest priorytetem dla unijnych agencji
i ich personelu, który ściśle współpracuje z rolnikami, organizacjami rolników, lekarzami weterynarii, organizacjami
zajmującymi się dobrostanem zwierząt, naukowcami i innymi ekspertami oraz grupami, które odgrywają istotną rolę
w opiece nad zwierzętami.Nowa strategia UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2012-2015 stanowi
ważny krok w kierunku dalszego ulepszania unijnych norm i praktyk dotyczących dobrostanu zwierząt, które już osiągnęły
wysoki poziom.

Żródło i wiecej informacji na
Stronie Komisji Europejskiej

Komentarze

Komentarze